„Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi”

Czas do zakończenia projektu:

Informacja o projekcie

Projekt pn. „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi”

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych – Działanie VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne – ZIT.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPLD.07.01.01-10-0002/16-00 została podpisana w dniu 29 grudnia 2016r., pomiędzy Województwem Łódzkim i Miastem Łódź.

 

Całkowity koszt projektu: 11 500 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 7 159 113,32 PLN
Wartość wkładu własnego: 4 340 886,68 PLN
Okres realizacji: 2016 – 2022
Beneficjent: Miasto Łódź

 

Jednostka realizująca projekt:
Łódzki Ośrodek Geodezji przy udziale miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi oraz Biura ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie stopnia stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w działalności gospodarczej i społecznej na terenie miasta Łodzi.

 

Cele szczegółowe:

 • Udostępnienie przestrzennej informacji publicznej do ponownego wykorzystania,
 • Wdrożenie nowych usług elektronicznych dla przedsiębiorców i instytucji publicznych,
 • Uruchomienie elektronicznego systemu monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łodzi.

W rezultacie projekt przyczyni się do zwiększenia poziomu integracji i koordynacji polityk publicznych dostarczając narzędzi informatycznych pozwalających na monitorowanie i analizę wskaźników realizacji projektów i działań prowadzonych w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi.

Postęp prac w projekcie

26 lipca 2019

 1. Nastąpił odbiór Etapu VI oraz odbiór końcowy umowy na dostawę bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).
  Informacja o założeniu powiatowej (miejskiej) bazy danych GESUT, w tym dla strefy rewitalizowanej miasta Łodzi, została opublikowana na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi i Łódzkiego Ośrodka Geodezji.
 2. Kontynuowano prace związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych procesów rewitalizacji oraz aktualizacją danych w uruchomionym Portalu REWITALIZACJA.  rewitalizacja.uml.lodz.pl
 3. Trwają prace związane z wdrożeniem i stosowaniem systemu raportowania danych rzeczowo-finansowych na potrzeby monitorowania procesów rewitalizacji – przeprowadzono szkolenia użytkowników systemu.
 4. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem utworzono 2 makiety urbanistyczne dla obszarów nr 3 i 5.
  Kontynuowany jest pilotaż tworzenia makiety architektonicznej obszarów rewitalizacji nr 4, 1, 2 oraz 6.


01 czerwca 2019

 1. Trwają prace związane z dostawą Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) w ramach Etapu V.
 2. W dniu 2 kwietnia 2019 r. wykonano nalot fotogrametryczny (dwie misje fotolotnicze) w wyniku którego pozyskano 3311 zdjęć RGB i CIR. Zdjęcia te, wraz z pozostałymi produktami Etapu I umowy posłużą do wykonania ortofotomapy Miasta.
 3. Kontynuowano prace związane z zakładaniem i prowadzeniem baz danych procesów rewitalizacji oraz aktualizacją danych w uruchomionym Portalu REWITALIZACJA.  rewitalizacja.uml.lodz.pl
 4. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem utworzono 2 makiety urbanistyczne dla obszarów nr 8 i 2.
  Kontynuowany jest pilotaż tworzenia makiety architektonicznej obszarów rewitalizacji nr 4, 1, 2 oraz 6.


01 kwietnia 2019

 1. Trwają prace związane z dostawą Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) w ramach Etapu V.
 2. Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę w przetargu (zamówienie publiczne) na wykonanie ortofotomapy Miasta. Wykonanie nalotu fotogrametrycznego (zdjęć lotniczych) przewidziane jest na kwiecień 2019 r.
 3. Odebrano i wdrożono nowe funkcjonalności Portalu REWITALIZACJA, wykonane ramach prawa opcji.  rewitalizacja.uml.lodz.pl
 4. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem utworzono 3 makiety urbanistyczne dla obszarów nr 1, 4 i 7.
  Kontynuowany jest pilotaż tworzenia makiety architektonicznej obszarów rewitalizacji nr 4, 1 i 2.


01 stycznia 2019

 1. Trwają prace związane z dostawą Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) w ramach Etapu V.
 2. Ogłoszono przetarg (zamówienie publiczne) na wykonanie ortofotomapy Miasta. Wykonanie nalotu fotogrametrycznego (zdjęć lotniczych) przewidziane jest na kwiecień 2019 r.
 3. W ramach prawa opcji trwają prace nad rozwojem Portalu REWITALIZACJA:  rewitalizacja.uml.lodz.pl
 4. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem utworzono już wszystkie makiety 3D stanu istniejącego dla obszaru zdegradowanego. Kontynuowany jest pilotaż tworzenia makiety architektonicznej obszaru rewitalizacji nr 4 oraz na etapie początkowym praca nad makietami obszarów nr 1 i 2.


01 listopada 2018

 1. Trwają prace związane z dostawą Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) w ramach Etapu III.
 2. Ortofotomapa Miasta, której źródłem są zdjęcia lotnicze wykonane wiosną 2017 roku, jest dostępna na stronie: mapa.lodz.pl
  Następna edycja ortofotomapy przewidziana jest na rok 2019.
 3. Uruchomiono Portal REWITALIZACJA:  rewitalizacja.uml.lodz.pl
 4. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem trwają prace nad tworzeniem kolejnych makiet 3D stanu istniejącego dla obszaru zdegradowanego. Kontynuowany jest pilotaż tworzenia makiety architektonicznej obszaru rewitalizacji nr 4 oraz na etapie początkowym praca nad makietami obszarów nr 1 i 2. Zaktualizowano dane graficzne na portalu „Rewitalizacja” przed jego publikacją. Wykonywana jest inwentaryzacja fotograficzna obiektów i przestrzeni rewitalizowanych w trakcie trwania robót budowlanych, w celu ich publikacji na portalu.


01 sierpnia 2018

 1. Trwają prace związane z dostawą Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) w ramach Etapu III.
 2. Ortofotomapa Miasta, której źródłem są zdjęcia lotnicze wykonane wiosną 2017 roku, jest dostępna na stronie: mapa.lodz.pl
  Następna edycja ortofotomapy przewidziana jest na rok 2019.
 3. Trwają prace nad wdrożeniem Portalu REWITALIZACJA wraz z Modułem Analityczno-Raportującym (BI) oraz jego pełną integracją z portalem Urzędu Miasta Łodzi.
 4. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem trwają prace nad tworzeniem kolejnych makiet 3D stanu istniejącego dla obszaru zdegradowanego. Kontynuowany jest pilotaż tworzenia makiety architektonicznej obszaru rewitalizacji nr 4 oraz na etapie początkowym praca nad makietami obszarów nr 1 i 2. W dalszym ciągu przygotowywane są materiały graficzne na portal „REWITALIZACJA”, zakończono proces tworzenia architektury treści portalu, w celu przeniesienia go w docelowe środowisko.


01 lipca 2018

 1. Trwają prace związane z dostawą Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT).
 2. Ortofotomapa Miasta, której źródłem są zdjęcia lotnicze wykonane wiosną 2017 roku, jest dostępna na stronie: mapa.lodz.pl .
 3. Trwają prace nad wdrożeniem Portalu REWITALIZACJA wraz z Modułem Analityczno-Raportującym (BI) oraz jego pełną integracją z portalem Urzędu Miasta Łodzi.
 4. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem trwają prace nad tworzeniem kolejnych makiet 3D stanu istniejącego dla obszaru zdegradowanego. Kontynuowany jest pilotaż tworzenia makiety architektonicznej obszaru rewitalizacji nr 4 oraz rozpoczęto prace nad makietami obszarów nr 1 i 2. W dalszym ciągu przygotowywane są materiały graficzne na portal „REWITALIZACJA”, a także tworzona jest jego architektura informacji.
 5. W ramach rozbudowy infrastruktury serwerowo – sieciowej miasta Łodzi nastąpiła dostawa sprzętu (serwery, macierz, przełączniki systemu SDM) oraz oprogramowania systemowego i backupowego, uruchomiono produkcyjnie powyższe dostawy.


01 maja 2018

 1. Trwają prace związane z dostawą Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT). Wykonawca dostarczył wynik porównania inicjalnej bazy danych z bazami udostępnionymi przez podmioty władające sieciami (dla etapu I ).
 2. Ortofotomapa Miasta, której źródłem są zdjęcia lotnicze wykonane wiosną 2017 roku, jest dostępna na stronie: mapa.lodz.pl .
 3. Trwają prace nad uruchomieniem Portalu REWITALIZACJA wraz z Modułem Analityczno-Raportującym (BI).
 4. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360° przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem utworzono już makiety 3D stanu istniejącego dla rdzenia obszaru zdegradowanego i trwają prace nad pozostałą częścią obszaru. Kontynuowany jest pilotaż tworzenia makiety architektonicznej obszaru rewitalizacji nr 4 – Parku Staromiejskiego i kwartału ulic przy Placu Wolności. Dodatkowo przygotowywane są materiały graficzne na portal „REWITALIZACJA” w formie infografik, schematów, filmów oraz gifów.
 5. W ramach rozbudowy infrastruktury serwerowo – sieciowej miasta Łodzi nastąpiła dostawa sprzętu (serwery, macierz, przełączniki systemu SDM) oraz oprogramowania systemowego i backupowego, uruchomiono produkcyjnie powyższe dostawy.


01 marca 2018

 1. Trwają prace związane z dostawą Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT). Wykonawca dostarczył wynik porównania inicjalnej bazy danych z bazami udostępnionymi przez podmioty władające sieciami (dla etapu I ).
 2. Ortofotomapa Miasta, której źródłem są zdjęcia lotnicze wykonane na wiosnę 2017 roku, jest dostępna na stronie: mapa.lodz.pl .
 3. Trwają prace nad wykonaniem i uruchomieniem Portalu REWITALIZACJA wraz z Modułem Analityczno-Raportującym (BI).
 4. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji. Prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360 przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji. Zgodnie z harmonogramem utworzono już makiety 3D stanu istniejącego dla rdzenia obszaru zdegradowanego i trwają prace nad pozostałą częścią obszaru. Kontynuowany jest pilotaż tworzenia makiety architektonicznej obszaru rewitalizacji nr 4 – Parku Staromiejskiego i kwartału ulic przy Placu Wolności.


 5. Zakupiono sprzęt na potrzeby rozbudowy serwerowni Łódzkiego Ośrodka Geodezji i Urzędu Miasta Łodzi. Trwają prace konfiguracyjne, integracyjne oraz podłączanie sprzętu do infrastruktury informatycznej, a także migracja serwerów wirtualnych.

 

 

01 stycznia 2018

 1. Trwają prace związane z dostawą Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT).
 2. Odebrano ortofotomapę Miasta o rozdzielczości 0,05 m/piksel oraz Numeryczny Model Terenu – ortofotomapa jest dostępna na stronie: www.mapa.lodz.pl .
 3. Trwają prace nad wykonaniem i uruchomieniem Portalu REWITALIZACJA wraz z Modułem Analityczno-Raportującym (BI).
 4. Trwają prace nad opracowywaniem i utrzymaniem cyfrowych makiet 3D, przygotowaniem  wizualizacji oraz animacji komputerowych dla potrzeb rewitalizacji, prowadzony jest skaning naziemny i wykonywane są na jego podstawie panoramy 360 przewidzianych do rewitalizacji przestrzeni publicznych, obiektów architektonicznych, w szczególności budynków wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków objętych procesem rewitalizacji – przykładowa makieta architektoniczna Parku Staromiejskiego i kwartału ulic przy Placu Wolności (w załączniku).
 5. Wyłoniono Wykonawcę na rozbudowę infrastruktury na potrzeby projektu.